Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden; onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Met de uitgave van deze prijslijst komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen. Alle in deze prijslijst genoemde prijzen zijn niet bindende prijzen (excl. BTW) voor de landbouwmachinehandel. De gewichten, afmetingen, capaciteiten en overige gegevens opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden slechts voor zover de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst.

2. BESTELLING

BEYNE NV is wettelijk gebonden door de handtekening van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) of zij die hen rechtsgeldig vertegenwoordigen, bestellingen of bestellingen ontvangen door agenten, vertegenwoordigers of dealers binden BEYNE NV niet, als die zonder uitdrukkelijk geschreven aanvaarding blijven.

3. BETALING

Betaling gebeurt bij aflevering, contant te Ichtegem of via overschrijving op BE05363079048875, er wordt geen korting gegeven voor contante betaling van facturen, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. Bij gebrek aan betaling van de factuur, 8 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekende verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant. Niet-betaling van een factuur op de vastgestelde vervaldag legt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest op, bepaald op basis van de wettelijke intrestvoet, verhoogd met 2 %, en dit tot de volledige betaling. Bij gehele of gedeeltelijk niet-betaling van elke, ook gedeeltelijke, factuur op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, met 10 %, met een minimum van € 250 en een maximum van € 2.500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

4. LEVERING

De in de overeenkomst genoemde leveringstermijnen zijn slechts een schatting: een eventuele vertraging kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt op het ogenblik dat zij ter beschikking werden gesteld door de verkoper, mag hij niettemin de vervaldag die normaal werd vastgesteld voor betalingen aan de levering verbonden, niet uitstellen. De opslag van de goederen wordt door de verkoper voorzien voor rekening en risico van de koper.

Levering vindt plaats af fabriek (ex works) het risico van de zaak gaat over op het moment dat verkoper deze ter beschikking stelt aan de koper. De goederen worden altijd getransporteerd op risico van de koper, zelfs als is het transport inbegrepen in de verkoop en dit voor gelijk welk type voertuig. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust op de koper. De koper kan zich tegen deze risico’s verzekeren. De verkoper is niet verantwoordelijk voor ontbrekende onderdelen, gebroken onderdelen wetende dat de goederen voor vertrek werden gecontroleerd.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van art.4 blijven de goederen eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van volledige betaling van hun volledige prijs (incl. BTW). De koper verbindt er zich toe de goederen niet te exporten, niet aan derden af te staan, niet te verhuren, niet ter beschikking te stellen of niet te wijzigen zolang zij eigendom van de verkoper blijven. De koper verbindt er zich toe de verkoper spontaan te verwittigen van elke adreswijziging of plaats van bewaring van de goederen. Nadat de verkoper zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde goederen terug halen. De koper staat de verkoper toe de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden. Tot op het ogenblik van de volledige betaling van de goederen zal de koper ze voldoende verzekeren tegen verlies, diefstal of beschadiging. De koper zal op vraag van de verkoper het bewijs van de onderschrijving van de verzekering alsmede het bewijs van de betaling van de verzekeringspremie voorleggen. In geval van de niet-naleving van de bepalingen, verplicht de koper er zich toe een schadevergoeding te betalen aan de verkoper. De schadevergoeding wordt nu reeds tussen partijen forfaitair begroot op 20% van de volledige verkoopsprijs (excl. BTW) deze vergoeding is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd. De koper zal niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud de risico’s dragen.

6. VERPLICHTINGEN DEALERS/WEDERVERKOPERS

De dealers en/of wederverkopers van de door Beyne N.V. geproduceerde machines, verplichten zich tot overhandiging van de, bij de machine, geleverde gebruiksaanwijzing aan de gebruiker/koper. Tevens is de dealer en/of wederverkoper verplicht de machine in werking te stellen, om een veilig en deskundig gebruik te verzekeren. De dealer en/of wederverkoper dient tevens zorg te dragen voor het passend maken van de machine aan de betreffende tractor of anderzijds.

7. GARANTIE

De verkoper heeft een garantie van 12 maanden op de goederen te rekenen vanaf de leverdatum. De garantie is beperkt tot het herstellen of vervangen van niet werkende onderdelen. De garantie kan worden verlengd tot maximaal 4 jaar, door de netto verkoopprijs te verhogen met 2% per begonnen jaar. De defecte onderdelen, of indien het geval, de volledige machine, moeten worden teruggestuurd naar het adres van de verkoper voor de nodige vaststelling. Nieuwe of herstelde onderdelen worden vooraf betaald en opgestuurd vanuit Ichtegem. De defecte onderdelen blijven eigendom van de verkoper. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, nalatigheid, eigen aangebrachte wijzigingen of slijtage. Transportkosten alsook werkuren zijn altijd op kosten van de koper. De koper heeft, buiten hetgeen hierboven bepaald, geen recht op andere garantie of schadevergoeding voor eventuele schade aan bedrijfsmatig gebruikte goederen of voor verliezen verbonden aan de professionele activiteit van de koper of van personen waar hij voor verantwoordelijk is. Eventuele garantieaanvragen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden ingediend. Aanspraak op garantie kan alleen worden gemaakt indien aan alle verplichtingen jegens de fabrikant zowel financieel als anderzijds is voldaan. Wanneer de verkoop van de machine door tussenkomst van een machinehandelaar is tot stand gekomen, worden de garantie-werkuren door de handelaar overgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Geen garantie wordt gegeven op geleverde goederen die als niet nieuw werden verkocht.

8. TOEPASBARE WET:

De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst, enkel de rechtbank van Oostende is bevoegd voor eventuele geschillen.